Slottsbiografen

Historik

För den som själv vill prova på ljudfilmstekniken återges här nedan instruktioner från Swedish Western Electric Co. från 1929:

 


WESTERN ELECTRICS
LJUD-PROJEKTION-
SYSTEM


STOCKHOLM
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
1 9 2 9


ERINRINGAR VID INSTALLERANDET AV LJUDPROJEKTIONSUTRUSTNING

 

 

MASKINHYTTEN.

STÖRRE delen av de apparater, som användas för synkron ljudreproduktion vid framförandet av rörliga bilder, måste installeres i maskinhytten. Vid alltför många tillfällen då en biograf planlagts har man emellerfid fäst för litet avseende vid denna, varför densamma ofta är alltför liten för att projektionsapparaterna skola kunna skötas på rätt sätt.

Då en hel del ytterligare apparater utöver de vanliga erfordras vid ljudåtergivning är det av största vikt, att maskinhytten är tillräckligt stor. Vi skola därför nu närmast ge en del anvisningar beträffande denna.

En maskinhytt för två projektorer får icke vara mindre än 3.6 m. lång, 3 m. djup och 2.4 m. hög. Golvet bör vara absolut vibrationsfritt samt helst konstruerat av kraftig betong.

Två tillförlitliga projektorer behövas för att man skall kunna ge ett helt program utan avbrott.

De båda projektorerna böra ställas upp med ett minimumavstånd av 1.40 m. mellan centrumlinjerna. Avståndet mellan den vänstra projektorn (sett vänd mot scenen) och vänstra väggen bör vara minst 0.9 m. Mellan den högra projektorn och högra väggen bör man ha så stort mellanrum att manövrering kan ske obehindrat.

På främre väggen i hytten, mitt emellan projektorerna, bör tillräckligt med utrymme finnas för en kontrollåda, vilken användes för att skifta över ljudet från den ena projektorn till den andra. Strax till höger om observationsgluggen för den högra projektorn monteras på ungefär samma höjd en annan kontrollåda (hjälpkontrollådan).

För att maskinisterna skola kunna följa och kontrollera ljudåtergivningen, installeras en högtalare (kontrollhornet) i maskinhytten. Ljudet från denna får icke höras i salongen, varför observationsgluggarna måste stängas för medelst klart glas av bästa optiska kvalitet, vilket sättes fast i rätt vinkel så att reflektion undvikes.

På någon lämplig plats, exempelvis längs bakre väggen i hytten, bör utrymme finnas för stället med förstärkareaggregetcn, vars bredd är 50 cm. samt djup 40 cm. Framsidan av detta placeras c:a 90 cm. från väggen. Om teatern rymmer flera än 2000 personer, måste utrymme reserveras för två sådana ställ, placerade intill varandra sidledes. I närheten av stället för förstärkarna monteras på bakre väggen en kopplingslåda jämte två eller tre små manöverströmbrytare.

 

BATTERIRUMMET.

I närheten av maskinhytten bör finnas ett väl ventilerat rum, där kapacitetsbatterierna och event. även en motorgenerator kunna installeras. Detta rum bör vara minst 1.8o×2.40 m. med takhöjd minst 2.10 m. Ventilationskanalerna för detta rum böra vara skilda från husets övriga ventilationskanaler enär gasen, som avgives från batterierna vid laddning, är frätande. Om en motorgenerator erfordras för laddningen, måste rummet göras motsvarande större.

 

KRAFTKÄLLOR.

För projektorernas motorer samt för förstärkarna erfordras tillgång till 110 volts växelström. 50-60 perioder. Maximala strömstyrkan går upp till c:a 30 ampére. Förutom detta erfordras kraft för laddning av batterierna. Denna kan vara antingen likström eller likriktad ström från växelströmsnät. Laddningen tager 20 ampére vid 15 volt.

Aggregatet för omformning till 110 volt växelström kan installeras i samband med liudåtergivningsutrustningen, dock förutsätta vi, att ledningar tillräckliga för angiven strömstyrka finnas tillgängliga i närheten av manöverlådorna för projektorernas motorer.

Om teatern skulle vara under byggnad, bör ett 37 mm:s pansarrör förläggas från vår kopplingslåda på bakre väggen i maskinhytten fram till en liknande kopplingslåda placerad på någon låmplig plats på scenen. Lådan på scenen monteras på lämplig manöverhöjd från golvet. Böjliga ledningar dragas från lådan på scenen till högtalarna.

För telefonledningar erfordras ett 15.2 m/m:s pansarrör från maskinhytten till den plats, som utsetts för observatorn i salongen. Vanligtvis väljes för observatorn ett av de bakersta sätena närmas! mitt- eller sidgångarna nere i salongen.

Övriga ledningar mellan batterirum och maskinhytt samt ledningarna inom själva maskinhytten installeras i samband med apparatinstallationen. Skulle det vara önskvärt att förlägga även dessa ledningar i väggarna, stå vi i så fall till tjänst med ritningar över erforderliga rör och ledningar.

 

SCENEN.

För att man skall erhålla rätt akustisk effekt bör bildduken icke placeras alltför långt bak på scenen. Ett avstånd av minst 1.80 m. måste dessutom alltid finnas mellan duken och bakre väggen, så att plats erhålles för montering av hornen för högtalarna, vilka placeras bakom duken.

En speciell duk, ”Transvox”, fullt färdig för uppspänning, levereras av oss tillsammans med utrusrningen samt monteras i samband med denna. Duken är vävd av ett speciellt material, som lätt genomsläpper ljudet samtidigt som en god yta erhålles för bilderna.

Transvox-dukar kunna levereras av nästan vilken storlek som helst, och oftast kan en dylik snöras upp på den ram som finnes för tidigare duk.

 

SALONGEN.

För att man skall erhålla bästa möiliga ljudkvalitet från en installation måste akustiken i salongen vara tillfredsställande. Salongen bör härvid vara mera dämpande (mindre återkastande) än som anses önskvärt vid tal från scenen.

För att ernå detta är det önskvärt, att golv och gångar äro täckta av tjocka mattor samt att bänkarna beklädas med mjukt material. Tak och väggar böra ej bestå av stora ytor utefter hela sin längd, utan böra delas upp genom balkar och pelare i mindre väggytor, och det är även önskvärt, att vissa partier av väggarna förses med liudabsorberande material, såsom tapisserier eller tunga gardiner.

Inga störande ljud från fläktar inom byggnaden få förekomma, icke heller böra ljud från spårvagnar eller automobilsignaler o. d. utifrån få höras. Hängande ljuskronor samt andra föremål, som kunna skallra, måste undvikas. Djupa valv samt fördjupningar i väggarna o. d. kunna förorsaka särskilt ljudstarka ställen eller också ekon, vilket medför att bästa resultat ej erhålles på samtliga platser.

Det är naturligtvis icke möjligt att finna de akustiskt idealiska betingelserna i alla biografer, och givet är, att med identiskt lika återgivningsapparater skillnaden i kvaliteten av återgivningen blir stor mellan biografer, som hava god och dålig akustik. Vi äro emellertid övertygade om att de anordningar, som vidtagas för att förbättra akustiken efter anvisningar som vi, event. först efter provkörning, kunna lämna, i de allra flesta fall skola leda till ett akustiskt tillfredsställande resultat.

Vid nybyggnader är det av vikt att de rätta akustiska betingelserna beaktas redan vid uppgörandet av ritningarna. Swedish Western Electric Co. står härvid alltid gärna till tjänst med råd till såväl biografägare som arkitekter, utan någon som helst kostnad eller förbindelse.

Installationerna av rör och ledningar önska vi utförda efter våra anvisningar. Vi ansvara icke för rätt utförande av de elektriska ledningarna, om arbetet icke sker under vårt överinseende eller ledning.

 

PLANLÄGGNING.

När någon så önskar kan hjälp för uppgörande av en fullständig, ingående planläggning erhållas från Swedish Western Electric Co. för teatrar, vilka hava för avsikt att installera ljudåtergivningsappareter. Offert kan avgivas först efter dylik planläggning.

 

 

SWEDISH WESTERN ELECTRIC CO. A.-B.

STOCKHOLM.

 

 

Länkar till mer om Western Electrics tidiga ljudfilmsutrustning (på Filmsoundsweden):

 

https://www.filmsoundsweden.se/backspegel/annons_we.html

https://www.filmsoundsweden.se/backspegel/we-proj_29.html